Overige informatie

Meer informatie over prenatale screening
De combinatietest is een vorm van prenatale screening. Met de combinatietest kan worden onderzocht hoe groot de kans is dat het ongeboren kind Downsyndroom heeft. Met een andere vorm van prenatale screening, de 20-weken echo, kan worden onderzocht of het kind misschien een open ruggetje of een andere lichamelijke afwijking heeft.
Kijk voor meer informatie over prenatale screening en vervolgonderzoek op www.prenatalescreening.nl. Of vraag uw huisarts, verloskundige of gynaecoloog om de brochure Prenatale screening op Downsyndroom en lichamelijke afwijkingen.
Over de volgende onderwerpen zijn ook informatiebladen beschikbaar:

Het Erfocentrum
Het Erfocentrum is het nationale kennis- en voorlichtingscentrum over erfelijkheid, zwangerschap en erfelijke en aangeboren aandoeningen.
Internet: www.erfelijkheid.nl, www.zwangernu.nl, www.zwangerwijzer.nl
E-mail Erfolijn: erfolijn@erfocentrum.nl
Erfolijn: 0900 665 55 66
De Erfolijn is bereikbaar op maandag en donderdag van 10.00 tot 15.00 uur (€ 0,25 per minuut).

RIVM
Het RIVM coördineert op verzoek van het ministerie van VWS en met instemming van de medische beroepsgroepen de screening op Downsyndroom en lichamelijke afwijkingen.
www.rivm.nl/zwangerschapsscreening